Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày  17 tháng 4 năm 2023 về việc công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi - đánh giá nước sạch  nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2022.

Theo đó, tính đến cuối năm 2022, các chỉ số về nước hợp vệ sinh, nước sạch đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế (QCVN 01-1: 2018/BYT) như sau:

1. Chỉ số 1 - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 95,23 %( tương đương 115.021/120.776 hộ).

2. Chỉ số 2 - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch toàn Tỉnh đáp ứng Quy chuẩn: 61,48% (tương đương với 74.258/120.776 hộ).

3. Chỉ số 3 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh: 75,43% (tương đương với 12.006/15.916 hộ).

4. Chỉ số 4 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn: 16,20% (tương đương với 2.578/15.916 hộ).

5. Chỉ số 5 - Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững theo các cấp độ: Bền vững 18,0 % (tương đương với 36/201 công trình); Tương đối bền vững: 25,0% (tương đương với 50/201 công trình). Kém bền vững: 19,0 % (tương đương với 38/201 công trình); Không hoạt động: 38,0% (tương đương với 77/201 công trình) .

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi - đánh giá nước nông thôn tỉnh Quảng trị năm 2022 lên website của Sở để các tổ chức, cá nhân liên quan tra cứu, sử dụng khi cần thiết.

                                                        (Nguyễn Thị Hà – Trung tâm Nước sạch và VSMT NT)

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 1266

Tổng lượt truy cập: 3.351.316