Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc “Kiện toàn mạng lưới khuyến nông về thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020”, ngày 01/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND “Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020”, Ủy ban nhân dân huyện giao cho các xã, thị trấn trên toàn huyện thực hiện hợp đồng lao động đối với lực lượng thú y cơ sở (TYCS).

Thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc “Kiện toàn mạng lưới khuyến nông về thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020”, ngày 01/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND “Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020”, Ủy ban nhân dân huyện giao cho các xã, thị trấn trên toàn huyện thực hiện hợp đồng lao động đối với lực lượng thú y cơ sở (TYCS).

                            Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, toàn huyện có 02 thị trấn và 15 xã, lượng nhân viên thú y và cộng tác viên trên địa bàn huyện do vậy cũng đã được điều chỉnh, bao gồm 17 nhân viên thú y (trong đó tốt nghiệp đại học: 01 người, cao đẳng: 02 người, trung cấp: 14 người) và 39 cộng tác viên thú y (trong đó tốt nghiệp trung cấp: 21 người, sơ cấp:12 người, chứng chỉ nghề: 03 người, chưa qua đào tạo: 03 người) kể cả đối với lực lượng thú y tại những địa phương có thay đổi sáp nhập và giao cho UBND các xã mới tiếp tục quản lý, bố trí sử dụng. 

Đánh giá chung, đội ngũ TYCS về cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ đề ra là giúp chính quyền địa phương quản lý dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch cho đàn vật nuôi trên địa bàn, phát huy được vai trò tích cực của mình, nhất là trong các đợt chống dịch hoặc triển khai tiêm phòng vắc-xin, góp phần ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm cũng như triển khai phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật chăn nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2022, Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hết hiệu lực, thay vào đó, lực lượng Nhân viên Thú y và Khuyến nông  cơ sở được quy định bởi Nghị quyết 161/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo đó, mỗi xã, thị trấn sẽ được bố trí một nhân viên thú y. Để kịp thời bố trí kinh phí, duy trì hoạt động của mạng lưới Nhân viên Thú y và Khuyến nông , Sở Tài chính cũng đã ban hành công văn hướng dẫn các địa phương nội dung cân đối cấp kinh phí cho Nhân viên Thú y và Khuyến nông trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã chủ trì soạn thảo văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ của lực lượng khuyến nông, thú y cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn: dịch bệnh động vật diễn biến phức tạp, bệnh mới xuất hiện: Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, dịch Viêm da nổi cục...bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 trên người đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động kinh tế- xã hội huyện, nhưng ngành chăn nuôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bước vào năm 2022, dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp, đó là bệnh Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang xảy ra, mặc dù quy mô nhỏ lẻ nhưng xảy ra trên nhiều địa phương; dịch bệnh Cúm gia cầm cũng đã xảy ra trên địa bàn huyện. Hoạt động khôi phục sản xuất chăn nuôi do ảnh hưởng của dịch bệnh đang được các cấp, địa phương triển khai, vì vậy vai trò của lực lượng thú y cơ sở là không thể thiếu. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, lực lượng thú y hoạt động không có phụ cấp, tùy địa phương, chi hỗ trợ theo cảm tính, có địa phương không có hỗ trợ gì. Anh chị em thú y cơ sở làm việc vì lòng yêu nghề, vì yêu công việc và với niềm tin được các cấp chính quyền quan tâm hơn trong thời gian tới. 

Lực lượng thú y cơ sở đã và đang nhận lãnh trách nhiệm nặng nề, và sắp tới còn nặng nề hơn, anh chị em sẽ cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước hết, họ không thể hoạt động bằng niềm tin, vì vậy rất mong chính quyền các địa phương quan tâm bố trí kinh phí duy trì hoạt động của lực lượng này. Nhiệm vụ năm 2022 rất nặng nề, đó là việc tiếp tục tổ chức sản xuất chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đó là nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh đang có biểu hiện diễn biến phức tạp và nhất là nhiệm vụ triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ Xuân-Hè, rất cần nhân lực để thực hiện nhiệm vụ, trong lúc lực lượng thú y cơ sở rất mỏng. Vì vậy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực chăn nuôi thú y, các địa phương cũng cần quan tâm bố trí kinh phí ngoài việc chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cần bố trí thêm kinh phí để huy động lực lượng thú y hành nghề tự do tham gia tiêm phòng và các hoạt động khác cũng như cần phải tổ chức chặt chẽ và có sự phối hợp của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.

                                                                                                                                                                       Lê Hữu Thân

                                                                                                                                                  Trưởng Trạm CN-TY huyện Gio Linh

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 511

Tổng lượt truy cập: 3.363.354