Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

CHI CỤC KIỂM LÂM ( SUB-DEPARTMENT OF FORESTRY)

  • Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
  • Điện thoại: 02333.552.911
  • Email: cckiemlam@quangtri.gov.vn
  • Số fax: 02333.552.911

A. Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Chi cục

1. Ông Trần Hiệp - Phó Chi cục trưởng

SĐT: 0913408549

Email: tranhiep@quangtri.gov.vn

2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chi cục trưởng

SĐT: 0914132793

Email: vanngocthang@quangtri.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

2. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

3. Phòng Thanh tra - Pháp chế

4. Phòng Sử dụng và phát triển rừng.

5. Phòng Tổ chức - Xây dựng lực lượng và Tuyên truyền

III. Các đơn vị trực thuộc

1. Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng;

2. Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa;

3. Hạt Kiểm lâm Đakrông;

4. Hạt Kiểm lâm Cam Lộ;

5. Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh;

6. Hạt Kiểm lâm Gio Linh;

7. Hạt Kiểm lâm Triệu Phong;

8. Hạt Kiểm lâm Hải Lăng;

9. Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông;

10. Trạm Kiểm lâm Thành phố Đông Hà;

11. Trạm Kiểm lâm Thị xã Quảng Trị.

B. Vị trí và chức năng, nhiệm vụ  và quyền hạn

I. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lâm nghiệp và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng và quản lý lâm sản, là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng trên phạm vi địa bàn tỉnh.

2. Chi cục Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật, chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật, đồng thời chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm và Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành: chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương; kế hoạch, đề án, phương án về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng; quyết định giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng; quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng; phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quyết định khung giá rừng tại địa phương; quyết định thành lập khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ tại địa phương; quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên tại địa phương theo quy định; phương án huy động các lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để ứng phó khẩn cấp chữa cháy rừng theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức thực hiện điều tra rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng; cập nhật cơ sở dữ liệu, hồ sơ quản lý rừng ở địa phương; bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các loại rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng; phát triển rừng; sử dụng rừng; khai thác lâm sản; tổ chức sản xuất lâm nghiệp gắn với chế biến và thương mại lâm sản tại địa phương; xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo thẩm quyền.

c) Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Kiểm lâm tại địa phương theo quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phát triển cây lâm nghiệp phân tán theo quy định.

2. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra trong lĩnh vực lâm nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, chiến lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp; chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về lâm nghiệp theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Hướng dẫn, kiểm tra về sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản kết hợp trong rừng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lâm nghiệp; trồng rừng; trồng cây phân tán; nuôi dưỡng rừng; làm giàu rừng; cải tạo rừng tự nhiên và khoanh nuôi tái sinh rừng; chế biến vả bảo quản lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng.

d) Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, phòng hộ thuộc địa phương quản lý, thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương, phối hợp và huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các loại rừng.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh:

a) Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.

b) Theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng.

d) Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý rừng, bảo vệ rừng, khai thác rừng, sử dụng rừng, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ, chế biến lâm sản; kiểm tra, xác minh, xác nhận, truy xuất nguồn gốc lâm sản, đánh dấu mẫu vật đối với cơ sở kinh doanh, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc kinh doanh, chế biến lâm sản, gây nuôi, trồng cấy nhân tạo các loài động vật rừng, thực vật rừng hoang dã theo quy định.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

g) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng.

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn giống, rừng giống cây lâm nghiệp.

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; về bảo tồn thiên nhiên; giáo dục môi trường gắn với cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với chủ rừng tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học rừng.

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê.

d) Theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với chủ rừng và chính quyền các cấp chữa cháy rừng; trong trường hợp cần thiết tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn tổ chức chữa cháy rừng.

đ) Tổ chức xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng.

e) Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

g) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp.

h) Thực hiện kiểm tra phương án khai thác, tận dụng, tận thu gỗ rừng tự nhiên, khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng theo quy định.

i) Thực hiện công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống và rừng giống trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; tổng hợp, cập nhật, công bố công khai danh mục nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận hoặc hủy bỏ công nhận.

k) Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh, chương trình, dự án bảo vệ, phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo quy định.

l) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế của đơn vị, tổ chức được giao kinh phí trồng rừng thay thế.

m) Tổ chức kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc lâm sản theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, lao động hợp đồng; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động theo phân cấp của tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

7. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức, người lao động Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn.

8. Cấp phát, quản lý, sử dụng đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng của Kiểm lâm; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định.

10. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực lâm nghiệp.11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 3759

Tổng lượt truy cập: 3.423.494